• Regulamin i Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.umvast.com, zwanego dalej "Sklepem" lub „Sprzedawcą”.
 2. Sklep prowadzony jest przez Natalię Rejszel prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Natalia Rejszel z siedzibą: al. Niepodległości 36/1, 66-100 Sulechów, NIP 9730984166, REGON 383603440.
 3. Dane kontaktowe sklepu: sklep@umvast.com tel: +48 660 537 916
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 6. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu odzież i dodatki.
 7. Oferowane przedmioty są nowe, nieużywane.

 

 

2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 

      1.Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.https://umvast.com//

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym oraz osoba, która poprosiła o przesyłanie jej Newslettera.
 2. Administrator – osoba, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Klientów, czyli Natalia Rejszel jako właścicielka Sklepu.
 3. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz osoby, która poprosiła o przesyłanie jej Newslettera podając swój adres e-mail, polegająca na wysyłaniu wszelkiego rodzaju informacji o działalności Sklepu.
 4. Konsument  – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 7. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz politykę prywatności Sklepu.

 

3. Wymogi techniczne korzystania ze Sklepu
 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja robocza (komputer) Klienta winna spełniać poniższe rekomendowane wymagania techniczne: 
  1. łącze internetowe o przepustowości łącza 1 Mb/s lub szybsze, 
  2. procesor klasy Pentium 4 lub nowszy, 
  3. minimum 512 MB pamięć RAM,
  4. system operacyjny: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x , Mac OS X lub Linux; 
  5. włączona akceptacja plików cookies.
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 1. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 i 2, jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą. 
 2. Sklep informuje Klientów, iż towary i usługi oferowane za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.
4. Polityka prywatności

 

 1. Administratorem Danych osobowych Klientów jest Natalia Rejszel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Natalia Rejszel, adres do korespondencji: 60-100 Sulechów, al. Niepodległości 36/1, adres e-mail: sklep@umvast.com
 2. Administrator przetwarza dane osobowe stosownie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa danych odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności Klientów będących osobami fizycznymi.
 3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne w celu wykonania umowy sprzedaży, co w szczególności obejmuje: 

 

 1. a) zawarcie umowy sprzedaży zamówionego towaru,
 2. b) potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży,
 3. c) doręczenie Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, 
 4. d) wystawienie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy sprzedaży towaru, 
 5. e) bieżący kontakt z Klientem w celu zarządzania zdarzeniami związanymi z zamówieniem. 

Powyższe czynności przetwarzania dokonywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych, co w szczególności obejmuje: 
 1. a) archiwizowanie dokumentów rozliczeniowych przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z zawartej umowy, 
 2. b) rozpatrywanie reklamacji oraz wszelkich środków prawnych przysługujących Klientowi w związku z zawarciem umowy przez okres trwania powyższych uprawnień oraz 1 rok po ich upływie.

Powyższe czynności przetwarzania dokonywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie swoich prawnie uzasadnionych interesów polegających na: 
 1. a) prowadzeniu wobec Klienta marketingu bezpośredniego w postaci przedstawiania Klientowi oferty handlowej Sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem, (przy czym przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących odbywa się tylko za zgodą Klienta), do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wycofania wskazanej zgody, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze,
 2. b) przechowywaniu danych osobowych Klienta oraz dokumentacji związanej z zawartą umową w bazie Klientów przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z umowy,
 3. c) dochodzeniu roszczeń związanych z zawartą umową do czasu prawomocnego zakończenia postępowań przed odpowiednimi sądami i organami, w tym postępowania egzekucyjnego,
 4. d) prowadzeniu statystyk dotyczycących prowadzonych przez Sklep działań i zawieranych umów, co pozwala Sklepowi na usprawnienie działalności, do czasu gdy Administrator posiada dodatkowo inna podstawę prawną przetwarzania – a w razie gdy tę dodatkową podstawę utraci, dane ulegają anonimizacji.

Powyższe formy przetwarzania odbywają się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. W przypadku subskrypcji newslettera, konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail Klienta, na który przesyłane będą informacje dotyczące Sklepu. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 2. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez następujące podmioty zajmujące się przesyłką towarów: InPost z siedzibą w Warszawie. Przetwarzanie obejmuje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres wskazany przez Klienta jako adres dostawy, które przekazywane są wyżej wymienionych firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.
 3. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawienia oraz prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe informacje w przedmiocie przesłanek skorzystania z tych znajdują się w art. 16, art. 19 oraz art. 20 RODO.
 4. Klientowi przysługuje prawo żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych z bazy Administratora („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 1. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. b) dane osobowe Klienta przetwarzane były na wyłącznie na podstawie jego zgody, a Klient zgodę wycofał,
 3. c) dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem.

Szczegółowe informacje w przedmiocie przesłanek skorzystania z prawa żądania usunięcia danych osobowych znajdują się w art. 17 RODO.

 1. Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych, gdy:
 1. a) Klient kwestionuje prawdziwość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi, którego dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. d) Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w § 4 pkt 12 Regulaminu, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta, którego dane dotyczą.
 1. W zakresie, w jakim dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie  prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na jego szczególną sytuację. Po złożeniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W zakresie, w jakim dane osobowe Klienta przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania.
 3. Żądanie wykonania uprawnień opisanych w § 4 pkt 9-13 Klient może zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adresy do korespondencji wskazane w § 4 pkt 1 oraz § 1 pkt 3. 
 4. Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z jego żądaniem. Termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje Klienta o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
 5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego zdaniem przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 6. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi rachunkowe, informatyczne, hostingowe, marketingowe, poczty elektronicznej oraz usługi CRM (usługi zarządzania relacjami z Klientami).
 7. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
 8. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, oprogramowania sklepu internetowego oraz w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin strony internetowej Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera odwiedzającego co najmniej jeden plik cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę odwiedzającego w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji odwiedzających oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. 
 9. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych internautów przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie odwiedzającego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zawierają najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta, ułatwienia korzystania z usług oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Klienta, które umożliwiają ulepszenie struktury strony oraz jej zawartości.
 10. Korzystanie z witryny internetowej bez zmiany ustawień dotyczących „cookies” oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies na stronie głównej Sklepu. Klient ma możliwość dokonania w każdym czasie zmiany ustawień w zakresie obsługi plików „cookies” zmieniając ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób.
 11. W Sklepie umvast.com stosuje się poniższe rodzaje plików „cookies”: a) stałe pliki „cookies” – to pliki, które pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta, b) sesyjne pliki „cookies” – to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 12. Pliki „cookies” wykorzystywane przez zintegrowanych partnerów sklepu internetowego, w tym w szczególności Klientów strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności (np. Google). 
 13. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy: 
 1. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży;
 2. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu;
 3. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
5. Zasady dokonywania zakupów
 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (tekst. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.).
 2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien określić towar, który zamierza nabyć, poprzez dodanie towaru do jego koszyka. W koszyku musi się znajdować minimum 1 sztuka towaru. Po wybraniu przez Klienta funkcji Zamawiam, dostępnej w jego koszyku, Klient zostaje przeniesiony na stronę zawierającą formularz, którego wypełnienie polegające na podaniu danych umożliwiających prawidłową identyfikację Klienta pozwala na złożenie zamówienia. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu na przycisk z napisem „Zamawiam i płacę”. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 3. Wypełnienie formularza, o którym mowa w § 5 pkt 2 powyżej, wymaga podania następujących danych: 

a)imię i nazwisko, 

b)adres e-mail, 

c)numer telefonu, 

d)dane adresowe do wysyłki.

 1. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu. 
 2. Wszystkie ceny podawane są na stronie internetowej Sklepu w złotych polskich. 
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie skutecznego złożenia zamówienia, stanowiące potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 661 § 1 Kodeksu cywilnego.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po przyjęciu przez Sklep oferty złożonej przez Klienta, przy czym:
 5. a) mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia oraz przyjęcia oferty przesyłane jest Klientowi w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, 
 6. b) w przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. 
 7. Klient i Sklep związani są ceną towaru obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 8. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności: a) przelew – płatność następuje przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (numer rachunku: Santander Bank Polski 84 1090 1580 0000 0001 1474 1877) b) płatność on-line – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.c)  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 9. Koszt przesyłki wysyłanej na teren Polski jest darmowy i odbywa się za pośrednictwem paczkomatów InPost.
 10. Koszt przesylki wysyłanej na teren USA oraz do krajów UE innych niż Polska jest opłacany przez Klienta.
 11. Czas realizacji zamówienia trwa od 2 do 7 dni.
 12. Wraz z Produktem wysyłany jest rachunek potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura ze stawką ZW, w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania płatności na koncie podmiotu obsługującego płatność. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury: imię i nazwisko/firma, adres zamieszkania/siedziby, NIP (w przypadku firm), numer PESEL (w przypadku osób fizycznych). Przedsiębiorca podlega zwolnieniu podmiotowemu na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017, poz. 1221 z późn. zm.).
 13. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach, usługach lub promocjach Serwisu przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
6. Produkty
 1. Wszelkie Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są nowe i oryginalne. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione rzeczy do Klienta bez wad.
 2. Sklep Internetowy przy danym produkcie przedstawia wszystkie istotne informacje na jego temat, wraz z ceną. 
 3. Produkty na zdjęciach zamieszczonych na stronach sklepu mogą nieznacznie różnić się od wysyłanego towaru. Wynikać to może ze zmian opakowań dokonywanych przez producenta lub techniki wykonywania zdjęć.
7. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyn

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 683), Kupujący, będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej z Sprzedawcą bez podawania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od daty odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią upoważnioną do odbioru towaru (niebędącą przewoźnikiem), tylko w przypadku zamówień, które nie zostały stworzone specjalnie na zamówienie klienta, o czym klient zostaje poinformowany podczas składania zamówienia.  
 2. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przesłane pocztą elektroniczną pod adres sklep@umvast.com
 4. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu przed otrzymaniem od Sprzedawcy wiadomości mailowej stanowiącej przyjęcie oferty, oferta złożona przez Klienta przestaje wiązać.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Natalia Rejszel, ul. Sady Żoliborskie 7a/12; 01-772 Warszawa. 
 6. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym przesłał Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, koszty zwrotu towaru pokrywa Klient. 
 8. W przypadku, w którym Klient korzystał z towaru w sposób, który wykraczał poza to, co konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Klient ponosi względem Sprzedawcy odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru. Przykładowo, Klient, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu po przymierzeniu zakupionej odzieży, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmniejszenie jej wartości spowodowane przymierzeniem. Jednakże w przypadku, gdy Klient nie tylko przymierzył zakupioną odzież, ale też nosił ją w okresie przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, jest on odpowiedzialny względem Sprzedawcy za ewentualne zmniejszenie wartości odzieży wynikłe z jej noszenia lub uszkodzenia spowodowanego noszeniem.
 9. Dla przyspieszenia procedury, do zwracanego towaru, prosimy o załączenie dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon).
 10. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. 
 11. Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Postępowanie reklamacyjne
 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego towaru z umową, Klient może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy Kodeks cywilny.
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres sklep@umvast.com
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji. 
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
 6. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast niezwłocznie zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 
 8. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji w terminie czternastu dni, w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres poczty elektronicznej lub tradycyjnej, którego Klient użył w celu złożenia reklamacji, chyba że Klient wskaże inny adres do korespondencji.
 9. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Klienta swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich”, dostępnej pod adresem internetowym: htps://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 10. Klient będący konsumentem w celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń może w szczególności zwrócić się:

 

 1. a) do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. b) do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
9. Postanowienia końcowe
 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie umvast.com
 1. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Klienta korzystniejsze. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania ze Sklepu. 
 1. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 2. Administrator Sklepu www.umvast.com zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Sklepu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacja sklepu.