• Reklamacje

W przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego towaru z umową, Klient może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres sklep@umvast.com lub pocztą tradycyjną pod adres: 01-772 Warszawa ul. Sady Żoliborskie 7a/12

Dla ułatwienia składania reklamacji, poniżej został zamieszczony przykładowy formularz reklamacyjny uwzględniający dane umożliwiające identyfikację transakcji. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest dobrowolne.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, login, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast niezwłocznie zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji w terminie czternastu dni, w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres poczty elektronicznej lub tradycyjnej, którego Klient użył w celu złożenia reklamacji, chyba że Klient wskaże inny adres do korespondencji.

Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Klienta swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich”, dostępnej pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Klient będący konsumentem w celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń może w szczególności zwrócić się:

do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI TOWARUReklamacja

Ja, niżej podpisana/y …………………  niniejszym składam reklamację z uwagi na niezgodność z umową towaru …………………………………………………….…………. (opis towaru) nabytego za cenę ………, na podstawie umowy sprzedaży nr ............................................   zawartej dnia ................................ 

Opis niezgodności towaru z umową:

 Niezgodność towaru stwierdzona została w dniu …….. 

Wnoszę o (zaznaczyć jedno z poniższych):

◻ wymianę rzeczy na nową,

◻ usunięcie wady,

◻ obniżenie ceny,

◻ zwrot całej zapłaconej ceny.

Podpis zgłaszającego reklamację (potrzebny w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej)


Adres zwrotów i reklamacji : Natalia Rejszel ul. Sady Żoliborskie 7a/12; 01-772 Warszawa